INFORMATION DISCLOSURE

信息披露

非营利组织免税资格
发布时间:2021-10-09来源:
字号:【】【】【

中国电影基金会获得北京市2021年度第二批

非营利组织免税资格


         根据北京市财政局、国家税务总局北京市税务局《关于公布北京市2017年度第十六批、2018年度第十五批、2019年度第十批、2020年度第四批和2021年度第二批取得非营利组织免税资格单位名单的通知》,我会取得了北京市2021年度非营利组织免税资格,标志着我会从2021年至2025年的五年有效期内,享有非营利组织免税资格。
                                                                                       中国电影基金会


2021年6月10日